Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Politikai és történelmi témájú könyvek gyűjteményei

A cél minden digitalizálásra kerülő magyar politikatörténeti vonatkozású dokumentum esetében az adott korszak

 • parlamenti munkáját, légkörét,
 • a parlamenti képviselők, illetve jelentősebb politikusok tevékenységét, álláspontját, életútját,
 • a parlament előtt fekvő vagy a parlamentnek javasolt törvényhozási kérdéseket, illetve
 • a belpolitikai légkört,
 • a kormány tevékenységét,

általában bemutató, illetve részkérdéseket taglaló munkák hozzáférhetővé tétele a könyvtárunkba járóknál szélesebb nagyközönség számára.

A dokumentumok tartalma mellett jelentősége van a szerző személyének is: az adott kor politikai életében jelentős szerepet játszó személyiségek politikatörténeti vonatkozású művei nagyobb arányban kerültek be a kiválasztott dokumentumok közé. Nem részei azonban a válogatásnak azon kiadványok, amelyek csak parlamenti felszólalásokat, parlament elé benyújtott irományszövegeket tartalmaznak.

Műfajukat tekintve a kiválasztott művek között találhatók egyaránt, terjedelemtől függetlenül

 • tudományos igényű szakmunkák,
 • visszaemlékezések,
 • korrajzok,
 • életrajzok, jellemrajzok
 • röpiratok, publicisztikák.

 

Az alábbi témák tárgykörébe tartozó dokumentumok kaphattak helyet a DTT portálon:

 • A parlament működése, parlamenti jog
  • Összeférhetetlenség
  • Mentelmi jog
  • Obstrukció
  • Házszabály-elemzés
 • Országgyűlési képviselőválasztási jog, választási bíráskodás
 • Államfők
  • király, uralkodóház politikai szerepe, tevékenysége, uralkodó személye, jogköre
  • kormányzói, kormányzóhelyettesi intézmény
 • Országos jelentőségű politikai események, a politika napirendjén szereplő kérdések, az ezekkel kapcsolatos állásfoglalások, politikai helyzetképek
  • parlamenti választások (választási események esetében a helyi történések is országos jelentőséggel bírnak), beszámolók és programbeszédek
  • 1848-49 országos politikai események (a csak katonai eseményeket tárgyaló, illetve helytörténeti munkák nem kerültek be a válogatásba): forradalom, országgyűlés tevékenysége, trónfosztás, Országos Honvédelmi Bizottmány
  • abszolutizmus elleni mozgalmak, emigrációban élő politikusok – 1850-es évek
  • kiegyezés, dualizmus politikai berendezkedése, intézményrendszere, dualizmuskori közös ügyek, kvótakérdés, önálló jegybank kérdése, vámkérdés, közösügyi intézmények (delegáció) munkája
  • 1875. évi pártfúzió
  • közigazgatási reformok, közigazgatásról általában
  • Bosznia-Hercegovina okkupációja (1878) és annexiója (1908)
  • egyházpolitikai viták (polgári anyakönyvezés, polgári házasságkötés), egyház-állam kapcsolata, katolikus autonómia
  • nemzetiségi kérdés
  • világkiállítás (1896) politikai jelentősége
  • önálló hadsereg kérdése, véderőtörvények
  • 1905-1906-os politikai válság
  • Magyarország az első világháború idején, hadiszolgáltatások, rekvirálások, semlegesség, háborús felelősség kérdése
  • 1918-19 országos jelentőségű politikai eseményei
  • földreformok, birtokpolitika
  • legitimizmus, királykérdés, királypuccsok
  • trianoni békeszerződés, béketárgyalások
  • Numerus clausus
  • revíziós politika, bécsi döntések
  • gazdasági reformtervek
 • Törvénytervezetek, törvényjavaslatokat kidolgozó/javasló testületek anyagai, törvényelőkészítések-kodifikációs tevékenység, törvénykommentárok, törvényelemzések
 • Pártok, politikai irányzatok története, pártprogramok, irányvonalak, pártok képviselőinek állásfoglalásai (de pártgyűlések jegyzőkönyvei, szervezeti szabályzatok nem)
 • Képviselők, jelentősebb tisztségeket betöltő politikusok pályája, életrajza, beszédei, politikai gondolkodása, tevékenysége (példák a teljesség igénye nélkül: id. Andrássy Gyula, ifj. Andrássy Gyula, Apponyi Albert, Batthyány Lajos, Bethlen István, Csáky Albin, Csáky István, Dessewffy Aurél, Dessewffy József, Darányi Ignác, Deák Ferenc, Eötvös József, Gömbös Gyula, Görgey Artúr, Imrédy Béla, Kemény Zsigmond, Klebelsberg Kunó, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Teleki Pál, Tisza István, Wekerle Sándor).
 • Kormányzati intézményrendszer, kormány tevékenysége, államháztartás
  • miniszteri felelősség
  • minisztériumok működése
  • költségvetési és zárszámadás jog
  • államháztartás története
  • adórendszer, adópolitika
  • sajtópolitika
  • külpolitika
 • Államtan
  • államhatalom és egyén viszonya
  • államszervezet elméleti alapvetései
 • Politikai életben jelentős szerepet játszó, politikai eseményeket befolyásoló ideológiák, irányzatok, elméletek, mozgalmak
  • liberalizmus
  • konzervativizmus
  • nacionalizmus
  • szociáldemokrácia
  • keresztényszocializmus
  • demokráciaelméletek
  • szentkoronatan
  • Dunai konföderáció eszméje
  • munkásmozgalom, szakszervezetek politikai szerepe
  • szabadkőművesség, szabadkőműves páholyok (jelentős politikusok tagsága miatt)
  • feminizmus

Algyűjtemények:

 • közjogi kérdések: államformát, államfőt, államhatárokat, osztrák-magyar közös ügyeket, választójogot, szabadságjogokat érintő művek;
 • kormánypolitika, közélet: belpolitikai eseményeket, intézkedéseket, azok fogadtatását, illetve általában a politikai légkört bemutató művek (ez a legtágabb kategória, hiszen a röpiratoknak, életrajzoknak, választási- és egyéb programbeszédeknek is vannak közéleti, napi politikai vonatkozásai);
 • pártok: pártok megalakulása, pártprogramok, pártok állásfoglalásai, az adott kor pártjait bemutató művek;
 • képviselőválasztások: választójogi kérdések, választási programbeszédek, választások lebonyolításával, választások eredményének értékelésével foglalkozó művek;
 • politikusok, közéleti személyiségek: beszédgyűjtemények, portrék, életrajzok, visszaemlékezések, jelentősebb politikusok, közéleti személyiségek beszédei, művei;
 • politika-elmélet, eszmetörténet: elméleti igényű, konkrét magyar politikai eseményeket nem vagy alig tartalmazó művek;
 • politikai mozgalmak (példák: feminizmus, szabadkőművesség, békemozgalom, emigráció mozgalmai 1849 és 1867 között, munkásmozgalom, legitimizmus, revíziós mozgalom, stb.).
 • nemzetpolitikai kérdések: kisebbségek, nemzetiségek, kisebbségi jogok, kisebbségi kérdések.

Korszakjelölő alkategóriák. Azon művek esetében, amelyeknél releváns, és meghatározható egy történelmi időszak, az alábbi kategóriákat használtuk: 11-16. század; 17. század; 18. század; Reformkor; 1848-49; Önkényuralom kora; Dualizmus kora; 1918-20, Horthy-korszak; Koalíciós időszak; Rákosi-korszak, Kádár-korszak, Rendszerváltás; 1990 után.