Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Márkus Dezső

Márkus Dezső
(Paks, 1862. október 15 – Budapest, 1912. december 3.)

jogtudós, királyi törvényszéki bíró, jogi szakíró és szerkesztő

Márkus Dezső Pakson született 1862. október 13-án. Tanulmányait Budapesti Tudományegyetemen végezte, 1885-ben jogi doktorátust szerzett, 1886-ban ügyvéd lett. Tagja volt az Ügyvédvizsgáló bizottságnak, 1889-ben jegyzője a X. Magyar Jogászgyűlésnek, és titkára előbb a Budapesti Ügyvédi Körnek, majd az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületnek, ez utóbbi hivatalos lapjának szerkesztője.

1894-től, mint beosztott bíró az Igazságügyminisztérium törvényelőkészítő osztályán dolgozott, tevékenyen részt vett a házassági törvény elkészítésében, az általános indokolás szerkesztésében. 1911-ben kúriai bírói rangra emelték.

A legtermékenyebb és legérdemesebb magyar jogi szakírók egyike, akinek munkássága több jogágra kiterjedt, a magánjog és peres eljárás, a közjog és közigazgatási jog mellett a jogtörténet és jogi enciklopédia ügye is foglalkoztatta. Társadalmi és szociális kérdésekről is gondolkozott: a gyöngék, elnyomottak jogi védelméről (a törvénytelen gyermek jogi állása, nőkérdés, munkáskérdés), és az előítéletek leküzdéséről is írt. Különösen érdekelték a bírói és ügyvédi szervezeti kérdések, a polgári törvénykezési eljárás és a végrehajtás, a magánjog és a hiteljog, valamint a házassági jog kérdései. A magyarországi feminizmus és nőegyenjogúság egyik élharcosa volt.

Kiváló publicista, cikkei, tanulmányai 1886-tól a Jogtudományi Közlönyben, a Fővárosi Lapokban, a Debreczeni királyi táblai Értesítőben, az Ügyvédek Lapjában, a Jogban, az Egyenlőségben s az általa 1889 és 1893 között szerkesztett Jogi Szemlében, valamint a Budapesti Szemlében, és csaknem az összes napilapban jelentek meg. A Nemzetnek egy ideig belső munkatársa is volt.

Rövid élete ellenére sokat publikált. Önállóan megjelent munkáinak száma meghaladja a negyvenet, köteteinek száma a százat. Úttörő munkát végzett a jogforrások feldolgozásában, valamint ő kezdte meg a döntvényjog rendszeres feldolgozását a magyar jogirodalomban, az ő döntvénygyűjteménye később is mintául szolgált a megjelenő döntvénytáraknak. A gyakorlatban sűrűn forgatták különféle kommentárjait (polgári törvénykezési rendtartás, ügyvédségi szervezet, polgári eljárás, házassági jog, ügyvédi díjszabás stb.). Még nagyobb az érdeme a Magyar jogi lexikon kiadásában. A hat kötet a magyar jogtörténetben először tartalmazta a magyar jog minden területének alapvető fogalmait. A kor jeles jogtudósai írták a szócikkeket, a mű ma is jól használható.

Legnagyobb műve a Magyar Törvénytár – Corpus juris hungarici millenniumi emlékkiadása, melyet 1896-ban indított és haláláig egyedül szerkesztett, a törvényekhez magyarázatokat, utalókat is készített.

Márkus Dezső tevékeny tagja volt a Magyar Jogászegyletnek, előadásai és felszólalásai sokoldalúságát bizonyították.

50 éves korában, 1912. december 3-án, Budapesten halt meg. A Kozma utcai Izraelita temetőben nyugszik.

Főbb művei:

 • Fodor Ármin, Márkus Dezső: A polgári törvénykezési rendtartás kézikönyve. I.–III. Budapest: Singer és Wolfner, 1894.
 • A házassági jog és az anyakönyvi törvénykézikönyve: az 1894. XXXI., XXXII., XXXIII. törvényczikkek és az azokra vonatkozó összes rendeletek és utasítások. Budapest: Grill, 1895. 672 p.
 • Az osztrák általános polgári törvénykönyv mai érvényében. Budapest: Grill, 1907. 335 p.
 • Magyar Jogi Lexikon I–VI. Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., 1898–1907.
 • Magyar Közjog: a hatályban lévő tételes jogforrások alapján. Budapest: Grill, 1910. 1119 p.
 • Concha Győző, Márkus Dezső [et.al.]: A választójog reformja: a M. Kir. miniszterelnök felhívása folytán megtartott előadás-sorozat. Budapest: Pfeifer, 1912. 208 p.
 • Magyar magánjog mai érvényében: törvények, rendeletek, szokásjog, joggyakorlat. I–III. Budapest: Grill, 1906.
 • Felsőbíróságaink elvi határozatai. Budapest: Grill, 1891–1912. 23 db

Irodalom:

 • Márkus Dezső. In: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest: Hornyánszky. 1902.
 • Fodor Ármin: Márkus Dezső. = Jogtudományi Közlöny, 1912. XLVII. évf. 49. szám, 423–425. p.
 • Márkus Dezső. In: Magyar Zsidó Lexikon. Budapest, 1929.
Tovább a kategóriában: « Magyary Zoltán Meszlény Artúr »