Ugrás a tartalomra
Betűméret

Magyarországi Rendeletek Tára

Magyarországi Rendeletek Tára

Az adatbázis az 1867 és 1945 között megjelentetett kiadvány nyomtatott köteteinek digitalizált változatát tartalmazza.

A Magyarországi Rendeletek Tára a királyi és kormányszintű rendeletek hivatalos gyűjteménye volt.  1867 és 1945 között évente egy-egy, esetleg – az adott évben közzétett joganyag mennyiségére tekintettel – két-három befejezett kötetet alkotott. 

A Rendeletek Tára válogatva tartalmazza az adott időszakban kiadott királyi (kormányzói) rendeleteket, miniszterelnöki rendeleteket, kormány- (összminisztériumi, összminiszteri) rendeleteket, miniszteri rendeleteket, egyéb, a jogszabályok körébe nem tartozó rendelkezéseket (például átirat, felszólítás, körlevél, hirdetmény, királyi meghívólevél).

A Rendeletek Tárában kereshető rendeleti műfajok és a jogszabályok körébe nem tartozó egyéb rendelkezések.

A kiadvány nem kihirdetési helye volt a rendeleteknek, az egyes kötetek utólag kerültek egybeszerkesztésre. A Rendeletek Tára „a miniszteri rendeleteknek a leggazdagabb általános gyűjteménye, mindig csak gyűjteménye volt az állandóbb hatályú és általánosabb érvényű rendeleteknek; - ezek kihirdetésének a szerve azonban nem volt soha.” (Ladik Gusztáv: Tételes közigazgatási jogunk alaptanai.) A rendeletek kihirdetési orgánuma továbbra is az országos hivatalos lap, azaz a Budapesti Közlöny  volt.

A Magyarországi Rendeletek Tárának összeállítása 1883-ig a Budapesti Közlöny szerkesztőségére volt bízva, majd a 12.351/1883. B.M. számú rendelettel a Budapesti Közlöny szerkesztőségétől leválasztott és teljesen külön, független szervezetként tovább működő Országos Törvénytár Szerkesztősége végezte a munkát. A Szerkesztőség a törvények és rendeletek hivatalos kiadványainak (Országos Törvénytár, Törvénygyűjtemény, Magyarországi Rendeletek Tára) szerkesztését végezte. Akkor létesült, amikor a törvényhozás a magyar törvényeknek és rendeleteknek kiadását a kormány kizárólagos jogkörébe, és a belügyminiszter feladatkörébe utalta.  A törvénytár, törvénygyűjtemény és rendeletek tárának kiadásáról és elárusításáról szóló 1880. évi LIII. tc. 1., 2. §. rendelkezett erről.

A Rendeletek Tárában csak a fontosabb és általánosabb érvényű jogszabályokat közölték, mivel nem volt törvényben szabályozva, hogy mely rendeleteket kellett felvenni a gyűjteménybe. Erre vonatkozóan csak nagyon általános előírások voltak, hogy ti. azok veendők fel, amelyek állandó hatályúak, tehát nem csupán átmeneti vagy időleges érvényűek és ezen felül általános érdekűek. E rendeletek kijelölése a miniszteri osztályfőnök joga és kötelessége volt, tehát gyakorlatilag tőle függött, hogy mely rendeletek kerültek felvételre a gyűjteménybe. Ezen az esetlegességen kívánt változtatni a Belügyminisztérium 12.351/1883. BM számú rendelete, amelyben az Országos Törvénytár szerkesztőjét felhatalmazta arra, hogy a Magyarországi Rendeletek Tárába olyan közérdekű rendeleteket is felvehessen, amelyeket az illető minisztérium közlés végett nem küldött meg a szerkesztőségnek, de amelyek kiadását a szerkesztő közérdekből szükségesnek ítélt. (A magyar hivatalos közlöny 150 éve.)