Fodor Ármin

?
(Nagymihály, 1862. január 27. – Budapest, 1944. február 23.)

bíró, kúriai tanácselnök, jogtudós

Fodor Ármin Fleischner Illés gazdálkodó fiaként egy zempléni községben, Nagymihályon született 1862. január 27-én. (1881-ben magyarosította nevét Fodorra.) Jogi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen végezte, ahol 1885-ben jogi doktorátust, a következő évben ügyvédi oklevelet szerzett.

1884-től a budapesti törvényszék munkatársaként helyezkedett el, 1890-ben a fővárosi V. Kerületi Járásbíróság albírójának nevezték ki. 1892-től az Igazságügyminisztérium törvényelőkészítő osztályán alkalmazták, majd 1901-től – szintén minisztériumi státuszon – a Fővárosi Ítélőtábla bírájaként dolgozott. Tíz év múlva, 1911-től lett bíró a Királyi Kúrián. 1924-től címzetes jelleggel, 1929-től pedig ténylegesen is kúriai tanácselnökként tevékenykedett. Tagja volt a magánjogi törvénykönyvet előkészítő bizottságnak. 70 évesen, 1932-ben vonult nyugalomba.

Hosszú pályafutása alatt jelentős jogászi, jogtudósi, szakírói tevékenységet fejtett ki. Már 1892-től az Igazságügyminisztériumban bekapcsolódott a Térfy Gyula nevével fémjelzett peres eljárási reformmunkálatokba, egy évvel később pedig másik neves jogászunk, Plósz Sándor munkatársaként aktívan részt vett a magyar polgári perrendtartás előkészítési és életbeléptetési munkálataiban, a törvény tervezetéhez ő írt alapos és nívós indokolást is. 1910-től 1912-ig Fodor képviselte országunkat a váltójog nemzetközi egységesítésére összehívott hágai államértekezleten, amelyen a témára vonatkozó nemzetközi egyezmény is megszületett. Külföldön is elismert jogászunkat a Nemzetközi Jogi Társaság (Interenational Law Association) választmányi tagjának, sőt a társaság 1912-es párizsi konferenciája egyik alelnökének is megválasztották. Az 1920-as években a magánjogi törvénykönyv összeállítása területén széles körű kodifikátori szerepet vállalt.

Nagyfokú irodalmi tájékozottságról tett tanúbizonyságot, és tudományos szakirodalmi területen ugyancsak kiugró teljesítményt nyújtott. 1923-tól a Magyar Jogászegylet alelnöki funkcióját is ellátta. Jogi szakfolyóiratok és különböző lapok 1890-től számtalan írását közölték. A sajtótermékek gazdag skáláján az alábbiak emelhetők ki: Ügyvédek Lapja, A Jog, Egyenlőség, Magyar Jogász Újság, Magyar Jogászegyleti Értekezések, Jogállam, Jogtudományi Közlöny. (Csak a két utóbbi folyóiratban több mint 100 cikke és tanulmánya jelent meg.)

Jogászi munkásságát és publikációs tevékenységét egyaránt a szorgalom, a minőség és a sokoldalúság jellemezte: kortársai is egyértelműen elismerték, hogy a magyar magánjog, a polgári perrendtartás szakterületén maradandót alkotott. Kiemelkedő munkájáért a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.

1944. február 23-án, 82 éves korában, Budapesten halt meg.

Szerzői gyűjtemény a DTT - Magyar Jogi Portálon

Főbb művei:

 • Magyar magánjog 1-5. kötet. Fodor Ármin (szerk.) Budapest : Singer és Wolfner, [1899–1905].
  • 1. kötet: Általános rész. Személyjog. 549 p.
  • 2. kötet: Dologi jog. 824 p.
  • 3. kötet: Kötelmi jog. 904 p.
  • 4. kötet: Családjog. 1018 p.
  • 5. kötet: Öröklési jog. 727 p.
 • A polgári perrendtartás. Előszóval, jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázatokkal ellátta Fodor Ármin. Budapest : Ráth M., 1912. 526, 104 p.
 • Polgári perrendtartás: Az 1868: LIV., 1881: LIX., 1893: XVIII., 1893: XIX. törvénycikkek: Sommás ügyviteli szabályok: Bélyeg- és illeték-szabályok: Jegyzetekkel, utalásokkal. Budapest : Singer és Wolfner, 1894. 591 p.
 • A polgári törvénykezési rendtartás kézikönyve 1-3 kötet. Márkus Dezsővel. Budapest : Singer és Wolfner, 1894.
  • 1. kötet: Általános határozatok: rendes eljárás. 693 p.
  • 2. kötet: Sommás eljárás: fizetési meghagyások. 775 p.
  • 3. kötet: Örökösödési eljárás. 468 p.

Irodalom:

 • Fodor Ármin. In Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. IX. köt. Viczián János (sajtó alá rend.). Budapest : Argumentum–MTA Könyvtára, 269–271. p.
 • Fodor Ármin – kúriai tanácselnök. = Jogállam, 1924. XXIII. évf. 3. szám, 171. p.
 • Fodor Ármin gyászjelentése. = Újság, 1944. február 25. 4. p.
 • Fodor Ármin [nekrológ]. = Magyar Jogi Szemle, 1944. XXV. évf. 5. szám, 174–175. p.
Tovább a kategóriában: « Finkey Ferenc Gaár Vilmos »